Anti DDOS V.1

bad shod ke!
Code By : @ZProGrammer